一年级作文143字
作者:李泓希
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • lóng
 • shì
 • hǎi
 • yáng
 • zhōng
 • de
 • wáng
 • shì
 • shuǐ
 •    龙是海洋中的王它是水族
 • shì
 • jiè
 • gòng
 • xiàn
 • zuì
 • de
 • dòng
 • ràng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • hǎi
 • yáng
 • shēng
 • 世界贡献最大的动物它让所有的海洋生物
 • dàn
 • shēng
 • le
 • 诞生了
 •  
 •  
 • lóng
 • rán
 • ér
 • zhè
 • yàng
 • le
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • yǒu
 •  龙然而这样死去了是因为有一次大地
 • rán
 • huǒ
 • shān
 • bào
 • le
 • lóng
 • xìng
 • mìng
 • chōng
 • xiàng
 • huǒ
 • shān
 • biàn
 • chéng
 • 突然火山爆发了龙不顾性命冲向火山变成
 • shuǐ
 • zhù
 • huǒ
 • shān
 • miè
 • ér
 • le
 • shuǐ
 • shì
 • jiè
 • jiù
 • dào
 • le
 • 水柱把火山扑灭而死了水族世界就得到了
 • píng
 • ān
 • 平安
 •  
 •  
 • rán
 • ér
 • gēn
 • lóng
 • yàng
 • yīng
 • xióng
 • ?
 • wèi
 • de
 • rén
 •  然而跟龙一样英雄虎胆无私无畏的人
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • wáng
 • èr
 • xiǎo
 • xiàng
 • xiǎo
 • bīng
 • zhāng
 • děng
 • rén
 •  
 •  
 • 有很多比如王二小项羽小兵张嘎等人 
 •  
 • 
   
  无注音版:
   
   
   
   
   龙是海洋中的王它是水族世界贡献最大的动物它让所有的海洋生物诞生了
    龙然而这样死去了是因为有一次大地突然火山爆发了龙不顾性命冲向火山变成水柱把火山扑灭而死了水族世界就得到了平安
    然而跟龙一样英雄虎胆无私无畏的人有很多比如王二小项羽小兵张嘎等人