SARS

一年级作文241字
作者:未知
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •       
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiāng
 • shěng
 • nán
 • jīng
 • shì
 •  
 • nán
 • jīng
 •   12  江苏省南京市 南京
 • shì
 • huí
 • lóng
 • qiáo
 • xiǎo
 • xué
 • èr
 • ?
 •    
 •  
 •  
 • dài
 • jìng
 • 市回龙桥小学二(1) 戴婧倪
 •  
 • 
 •  
 •             
 • nián
 •    
 • yuè
 •       
 •  
 • xīng
 • liù
 •  
 • tiān
 •  
 • qíng
 • 2003510日 星期六 天气:晴
 • jiào
 •             
 •  
 • jiù
 • shì
 • rén
 • men
 • shuō
 • de
 •  
 • fēi
 • diǎn
 •  
 •  
 • bié
 • kàn
 • fēi
 • 我叫SARS,就是人们说的“非典”。别看我非
 • cháng
 • de
 • xiǎo
 •  
 • men
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • shì
 • de
 • shāng
 • hài
 • 常的小,你们看不见我,可是我的伤害可
 • lou
 •  
 • 大喽!
 • men
 • ài
 • huán
 • jìng
 •  
 • jiù
 • men
 • jiàn
 • miàn
 • le
 •  
 • 你们不爱护环境,我就和你们见面了。那
 • xiē
 • jiǎng
 • wèi
 • shēng
 • de
 • rén
 •  
 • jiù
 • chǎo
 • zhe
 • nào
 • zhe
 • yào
 • 些不讲卫生的人,我就吵着闹着要和他握
 • shǒu
 •  
 • de
 • chū
 • xiàn
 • shì
 • shì
 • gǎi
 • biàn
 • le
 • men
 • de
 • shēng
 • huó
 • 握手。我的出现是不是改变了你们的生活
 • guàn
 •  
 • jiē
 • shàng
 • de
 • rén
 • men
 • dōu
 • dài
 • shàng
 • le
 • kǒu
 • zhào
 •  
 • suí
 • 习惯?街上的人们都戴上了大口罩,随地
 • tán
 • de
 • rén
 • biàn
 • shǎo
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • shǒu
 • gèng
 • qín
 • le
 •  
 • 吐痰的人变少了,人们洗手也更勤了。如
 • guǒ
 • men
 • néng
 • gǎi
 • biàn
 • qián
 • jiǎng
 • wèi
 • shēng
 • de
 • huài
 • guàn
 •  
 • 果你们能改变以前不讲卫生的坏习惯,那
 • jiù
 • yào
 • men
 • shuō
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • 我就要和你们说再见了。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • zhōu
 • huī
 •  指导教师:周晖
 •  
 • 
 •  
 •  
 •       
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  12   
   
  无注音版:
   
   
   
   12
   
   江苏省南京市 南京市回龙桥小学二(1) 戴婧倪
   
   2003年5月10日 星期六 天气:晴我叫SARS,就是人们说的“非典”。别看我非常的小,你们看不见我,可是我的伤害可大喽!你们不爱护环境,我就和你们见面了。那些不讲卫生的人,我就吵着闹着要和他握握手。我的出现是不是改变了你们的生活习惯?街上的人们都戴上了大口罩,随地吐痰的人变少了,人们洗手也更勤了。如果你们能改变以前不讲卫生的坏习惯,那我就要和你们说再见了。
    指导教师:周晖
   
    12