小蜘蛛

一年级作文182字
作者:周炎南
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shàng
 •  
 • zhèng
 • zài
 • fáng
 •     今天上午,我正在房
 • jiān
 • zhǎo
 • shū
 • kàn
 •  
 • rán
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • zhī
 • zhū
 • jìn
 • fáng
 • jiān
 • 间里找书看,突然有一只小蜘蛛爬进房间
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • tuó
 • zhe
 • tiáo
 • tuǐ
 •  
 • zuǐ
 • jiǎo
 • tíng
 • dòng
 •  
 • 。只见它驮着八条腿,嘴角不停地蠕动。
 • huì
 • ér
 • màn
 • zǒu
 •  
 • huì
 • ér
 • fēi
 • háng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • yào
 • zhǎo
 • 它一会儿慢走、一会儿飞行,好像它要找
 • chóng
 • lái
 • zuò
 • zǎo
 • cān
 •  
 • dào
 • chuáng
 • shàng
 •  
 • xīn
 • 一虫子来做早餐。我怕它爬到床上,心里
 • xiàng
 • liù
 • shí
 • zhī
 • diào
 • tǒng
 • shuǐ
 • yàng
 •  
 •  
 • shàng
 • xià
 •  
 • 像五六十只吊桶提水一样——七上八下,
 • shì
 • gàn
 • cuì
 • jiǎo
 • cǎi
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 • qīng
 • sōng
 • le
 • 于是干脆一脚把它踩死。顿时,我轻松了
 • duō
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • yòu
 • dān
 • xīn
 • le
 •  
 • le
 • zhī
 • 许多。一会儿,我又担心了,怕死了一只
 • zhī
 • zhū
 • yòu
 • huì
 • lái
 • qún
 • jiù
 • bīng
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • táo
 • le
 • fáng
 • jiān
 • 蜘蛛又会来一大群救兵,赶紧逃离了房间
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  无注音版:
   
   
   
   
   
   今天上午,我正在房间里找书看,突然有一只小蜘蛛爬进房间。只见它驮着八条腿,嘴角不停地蠕动。它一会儿慢走、一会儿飞行,好像它要找一虫子来做早餐。我怕它爬到床上,心里像五六十只吊桶提水一样——七上八下,于是干脆一脚把它踩死。顿时,我轻松了许多。一会儿,我又担心了,怕死了一只蜘蛛又会来一大群救兵,赶紧逃离了房间。
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   小蜘蛛

   一年级作文182字
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • fáng
  •     今天上午,我正在房
  • jiān
  • zhǎo
  • shū
  • kàn
  •  
  • rán
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • zhī
  • zhū
  • jìn
  • fáng
  • jiān
  • 间里找书看,突然有一只小蜘蛛爬进房间
  •  
  • zhī
  • jiàn
  • tuó
  • zhe
  • tiáo
  • tuǐ
  •  
  • zuǐ
  • jiǎo
  • tíng
  • dòng
  •  
  • 。只见它驮着八条腿,嘴角不停地蠕动。
  • 阅读全文